Start Internet | - - | Simpel, eerlijk, meer keus. Alles op 1 pagina.

Maak homepage | Bookmark | Tips | Mijn Instellingen 
Start Internet vindt de privacy van gebruikers bijzonder belangrijk.

Daarom plaatst Start Internet GEEN COOKIES op uw computer, die u als gebruiker zouden kunnen identificeren (wat heel veel sites wl doen, zonder het de gebruiker eerlijk en duidelijk te vertellen).
Start Internet slaat uw gegevens niet op.

Voor het bewaren van uw voorkeuren (indien gewenst) kan er een anonieme functionele cookie worden ingezet. Bij Start Internet is uw privacy 100% gewaarborgd.

Meer info over uw privacy. SAMSUNG Galaxy Tab 2 10.1 - Van 359,- voor 259,-
(Adv.)
 PANNENSET IMPERIAL - Van 69,99 voor 39,99


Algemene Gebruikersvoorwaarden

StartInternet.nl is een project van Flux Media Factory, gevestigd en kantoorhoudende te (2511 CV) Den Haag aan de Lange Houtstraat 13.

Deze Algemene Gebruikersvoorwaarden (hierna te noemen: "Voorwaarden") zijn van toepassing op en het gebruik van de website StartInternet.nl. Door StartInternet.nl te bezoeken, gebruik te maken van StartInternet.nl en/of gebruik te maken van de op StartInternet.nl aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de Voorwaarden. Wij verzoeken u uitsluitend gebruik te maken van StartInternet.nl indien u instemt met de Voorwaarden.

StartInternet.nl doet alles binnen haar mogelijkheden om de site optimaal te laten functioneren, maar wij kunnen helaas niet garanderen dat StartInternet.nl te allen tijde bereikbaar is en/of naar behoren werkt. StartInternet.nl kan de juistheid en volledigheid van de informatie die op of via StartInternet.nl openbaar wordt gemaakt niet garanderen, ook al wordt de aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geredigeerd. StartInternet.nl garandeert niet dat het gebruik van StartInternet.nl zal (kunnen) leiden tot en/of geschikt is voor het bereiken van het door de gebruiker van StartInternet.nl gewenste doel. StartInternet.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen, directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, en/of kosten (bijvoorbeeld van juridische bijstand) onder meer als gevolg van het gebruik, dan wel het ondervinden van problemen met het gebruik van StartInternet.nl, schade aan gegevens of andere (immateriële) goederen, welke voortvloeit uit of gerelateerd is aan het gebruik, de onmogelijkheid van gebruik, het niet toestaan van gebruik, de winstderving, de werking en/of de gebreken in de werking van de StartInternet.nl website, alsmede voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via de StartInternet.nl website is verkregen. Aan de inhoud van StartInternet.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op StartInternet.nl is specifiek gericht op een Nederlands publiek. StartInternet.nl garandeert niet dat de op of via StartInternet.nl aangeboden informatie geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u StartInternet.nl vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de website StartInternet.nl, hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen de rechten op de lay-out en de inhoud van StartInternet.nl, alsmede het logo van StartInternet.nl, berusten uitsluitend bij StartInternet.nl. Dit betekent onder meer dat het - behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik - verboden is de inhoud van StartInternet.nl te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van StartInternet.nl. Alle mogelijke rechten op StartInternet.nl en de inhoud van de website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het wijzigen, formatteren, kopiëren, afbeelden, distribueren, verzenden, openbaar maken, in licentie geven, verhuren, overdragen of verkopen van enige informatie, producten of diensten welke u heeft verkregen met gebruikmaking van de website StartInternet.nl, dan wel het vervaardigen van daarvan afgeleide werken, behoudens voor zover toegestaan door deze Voorwaarden of als gevolg van toepasselijke wettelijke bepalingen, is verboden.

StartInternet.nl bevat links en verwijzingen naar websites en/of bestanden van derden, waarvan de inhoud niet altijd door StartInternet.nl is geverifieerd en deze verwijzingen betekenen niet dat StartInternet.nl de op of via de StartInternet.nl website aangeboden producten of diensten aanbeveelt of de aldaar verkrijgbare informatie onderschrijft. StartInternet.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de juistheid van de informatie op deze websites/bestanden van derden, noch voor enige vorm van schade aan software en/of hardware van de gebruiker, ten gevolge van het benaderen van websites en/of bestanden van derden.

De informatie op websites of bestanden van derden is mogelijk auteursrechtelijk beschermd en alhoewel informatie en/of bestanden te benaderen zijn via StartInternet.nl, verleent dit een gebruiker niet het recht deze op te slaan, te kopiëren, te gebruiken en/of te verspreiden. De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opslaan en/of gebruiken van deze informatie en/of bestanden. StartInternet.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wettelijk sancties en of strafrechtelijke procedures tegen de gebruiker als gevolg van het gebruik van StartInternet.nl.

Links in de rubrieken op de homepage van StartInternet.nl zijn objectief gekozen op basis van de criteria kwaliteit en gebruikersgemak. Het is mogelijk om tegen betaling een vermelding van een website te kopen in een rubriek op een achterliggende pagina. Bij een groeiend aanbod, zulks ter beoordeling van StartInternet.nl, kan in principe iedere link worden verplaatst naar een subrubriek, waardoor het voor gebruikers gemakkelijker wordt om met elkaar verwante links op een plek te kunnen vinden.

Een gebruiker die wil deelnemen aan de radio-actie "Gratis op de radio?" dient te bevestigen dat de door hem/haar ingevulde gegevens juist zijn en dat hij/zij is wie hij/zij zegt te zijn. Een deelnemer aan de radio-actie staat toe dat de door hem/haar ingesproken tekst onbeperkt kan worden gebruikt in commercials voor StartInternet.nl en begrijpt dat hij/zij door het inspreken van de tekst nog geen garantie heeft dat deze tekst ook daadwerkelijk zal worden uitgezonden en zo ja, hoe vaak. StartInternet.nl beslist uiteindelijk als enige of, wanneer en hoe vaak de ingesproken tekst zal worden gebruikt en de gebruiker kan geen rechten ontlenen aan het feit dat hij/zij de tekst heeft ingesproken. Een deelnemer aan de radio-actie belooft dat zijn/haar website geen illegale content bevat en dat het geen site is die zich bezighoudt met geneesmiddelen, rookwaren, erotiek en/of gokken.

StartInternet.nl kan de via StartInternet.nl aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Voorwaarden, te allen tijde wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. StartInternet.nl adviseert u regelmatig te controleren of via de StartInternet.nl aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Voorwaarden, is gewijzigd.

StartInternet.nl respecteert en beschermt de privacy van haar gebruikers. Hoe uw privacy precies is gewaarborgd, wordt verklaard in het Privacybeleid. StartInternet.nl adviseert u met klem van dit Privacybeleid kennis te nemen. Door gebruik te maken van StartInternet.nl, verklaart u zich akkoord met het Privacybeleid.

Deze Voorwaarden omvatten al hetgeen StartInternet.nl is overeengekomen met de gebruiker in relatie tot het gebruik van de website StartInternet.nl. Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

Via het contactformulier kunt u contact opnemen met StartInternet.nl, als u naar aanleiding van deze Voorwaarden vragen heeft.

Over StartInternet.nl  |  Voorwaarden  |  Privacy  |  Website Aanmelden  |  Contact  | © Copyright 2013-2018